Legal disclaimer

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, inclusief hun eventuele addenda of bijlagen, alsook op de daaruit voortvloeiende leveringen en verstrekte diensten, van welke aard ook, uitgaande van De Facto Image Building of bestaande tussen De Facto Image Building en de klant.

De klant ontvangt deze algemene voorwaarden als bijlage bij iedere aanbieding of offerte. Door de ondertekening van de aanbieding of offerte erkent de klant dienvolgens uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen tussen De Facto Image Building en de klant.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk bij onderling schriftelijk akkoord.

De Facto Image Building behoudt zich evenwel het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst met de klant. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden treden in werking 30 dagen na hun bekendmaking via de website van De Facto Image Building, waarvan de klant eveneens een bericht ontvangt middels e-mail. Behoudens protest van de klant binnen de 8 dagen na de verzending van het wijzigingsbericht, wordt de klant geacht in te stemmen met de aangebrachte wijzigingen. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, zal de overeenkomst met de klant worden beëindigd drie maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden, zonder dat De Facto Image Building of de klant elkaar enige schadevergoeding of beëindigingsvergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 2. Aanbieding, offerte en overeenkomst

2.1. De offertes van De Facto Image Building zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van dertig (30) dagen. Na verloop van dertig (30) dagen verkrijgen de offertes en hun inhoud een louter informatieve waarde en kan de klant zich hier niet langer op beroepen.

Een gemaakte offerte dient steeds in haar geheel te worden beschouwd en aanvaard. Samengestelde offertes verplichten De Facto Image Building bijgevolg niet tot uitvoering van een gedeelte van de in de samengestelde offerte opgenomen opdrachten.

Een gemaakte offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten, andere dan deze waarop de offerte uitdrukkelijk betrekking heeft.

2.2. De overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant komt pas tot stand wanneer de klant de offerte en een exemplaar van deze algemene voorwaarden ongewijzigd en voor akkoord ondertekend terugzendt aan De Facto Image Building binnen de termijn van dertig (30) dagen.

Indien de aanvaarding van de offerte door de klant afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, zelfs wat betreft de ondergeschikte elementen van dit aanbod, wordt geen overeenkomst tot stand gebracht.

2.3. De Facto Image Building verricht de in de offerte vermelde prestaties voor de klant met het oog op het ontwerp, de ontwikkeling, de levering en de hosting van een website met achterliggend systeem tegen betaling van de prijs zoals bepaald in de offerte.

2.4. Prestaties die op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst door De Facto Image Building redelijkerwijze niet konden worden voorzien, zullen worden gekwalificeerd als Meerwerk.

Onder Meerwerk wordt niet begrepen de additionele werkzaamheden die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige specificaties van de klant waarvan De Facto Image Building het onjuist of onvolledig karakter redelijkerwijze had moeten kunnen voorzien.

Meerwerk valt uitdrukkelijk buiten het voorwerp van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant.

Indien de klant een wijziging of aanpassing wenst van de prestaties die door De Facto Image Building overeenkomstig de offerte dienen te worden verricht en De Facto Image Building meent dat de gewenste wijziging of aanpassing Meerwerk uitmaakt, brengt zij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

De uitvoering van Meerwerk door De Facto Image Building vergt een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, waarbij de in het kader van het Meerwerk door De Facto Image Building te leveren prestaties en de door de klant verschuldigde prijs worden overeengekomen

2.5. De prijs wordt tussen De Facto Image Building en de klant vrij overeengekomen en wordt opgenomen in de offerte.

Om de prijs zo transparant mogelijk te maken voor de klant, wordt deze opgedeeld overeenkomstig de verschillende ontwerp-, ontwikkelings- en hostingfases.

2.6. In de prijs is inbegrepen:

alle kosten en uitgaven, van welke aard ook en zonder uitzondering, die worden veroorzaakt door of noodzakelijk zijn voor de eigenlijke uitvoering van de prestaties zoals bepaald in de offerte;
alle activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de prestaties zoals bepaald in de offerte;
de nodige veiligheids- en preventiemaatregelen, de nodige samenwerkings- informatie- en coördinatieverplichtingen zoals deze voortvloeien uit de vigerende wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen ten laste van De Facto Image Building
De prijs omvat niet de vergoeding voor uit te voeren Meerwerk, hetwelk door de klant vergoed dient te worden overeenkomstig artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden.

2.7. Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief BTW of elke andere taks die deze bij de levering zou vervangen of aanvullen. Deze komen ten laste van de klant.

2.8. De Prijs van de jaarlijks recurrente kosten is jaarlijks herzienbaar aan de hand van de hiernavolgende formule:

basisbedrag x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer

In deze formule is het basisbedrag de betrokken recurrente kost zoals deze wordt bepaald in de offerte.
Het nieuwe indexcijfer komt overeen met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan die van de aanpassing van de recurrente kost.
Het basisindexcijfer is dat van de maand die de totstandkoming van de overeenkomst voorafgaat.

Artikel 3. Uitvoeringsmodaliteiten en -specificaties van de verbintenissen van De Facto Image Building

3.1. Algemeen

(a) De Facto Image Building heeft op basis van de door de klant aangeleverde informatie de meest passende oplossing aanbevolen, zodat aan alle wensen en eisen van de klant kan worden voldaan.

De klant erkent dat de door haar aangeleverde informatie, gegevens, specificaties en ontwerpen volledig, correct en consistent zijn en De Facto Image Building in staat stellen zich een gedegen beeld te vormen van de wensen van de klant.

De Facto Image Building is op ieder ogenblik gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en consistentie van de haar door de klant ter beschikking gestelde gegevens, specificaties en ontwerpen te onderzoeken.

Wanneer De Facto Image Building bij dergelijk onderzoek onvolkomenheden vaststelt, is zij gerechtigd haar prestaties op te schorten tot de klant deze onvolkomenheden heeft gecorrigeerd en correcte, volledige en consistente informatie heeft meegedeeld. Hetzelfde geldt ingeval De Facto Image Building zou vaststellen dat het bestaande concept dat haar door de klant werd aangeleverd en hetwelk de klant haar verzoekt te modificeren, aan te passen, verbeteren, etc. op enige wijze gebreken vertoont die de goede ontwikkeling van de door de klant gewenste oplossing mogelijks zouden kunnen hinderen.

De klant kiest de uiteindelijke oplossing en is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van de gemaakte keuze, onder meer doch niet uitsluitend met betrekking tot het gebruikscomfort en de onderhoudsvereisten van de te ontwikkelen website.

De klant erkent uitdrukkelijk in te stemmen met de door De Facto Image Building uit te werken oplossing zoals deze wordt gespecificeerd in de offerte.

Indien na aanvang van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant nieuwe relevante informatie ter kennis zou komen van de klant, zal deze de betrokken informatie onverwijld verstrekken aan De Facto Image Building.

De klant verbindt er zich in het algemeen toe alle nodige medewerking te verlenen aan De Facto Image Building met het oog op de goede uitvoering van de overeenkomst.

(b) De Facto Image Building besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdracht en zal deze naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De Facto Image Building gaat enkel inspanningsverbintenissen aan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien.

(c) Het is De Facto Image Building toegestaan een beroep te doen op derden bij het uitvoeren van haar verbintenissen onder de overeenkomst met de klant, zonder dat hieromtrent voorafgaandelijk het akkoord van de klant dient te worden bekomen, of dat De Facto Image Building hierover dient te communiceren.

3.2. Het ontwerp en de ontwikkeling van de website

(a) De klant zal De Facto Image Building alle nodige materiaal (bijvoorbeeld teksten en foto’s) verschaffen teneinde de goede ontwikkeling van de website te verzekeren.

(b) Het ontwerpen en ontwikkelen van de website van de klant gebeurt in verschillende fasen, zoals gespecificeerd in de offerte.

De Facto Image Building zal na beëindiging van elke fase en in overleg met de klant tests uitvoeren met het oog op de goedkeuring van de verrichte prestaties. Deze tests worden georganiseerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

(c) De Facto Image Building garandeert dat:

de te ontwikkelen website zal voldoen aan de functionele specificaties, eisen en randvoorwaarden zoals uiteengezet in de offerte;
de te ontwikkelen website deugdelijk en onderling samenhangend zal worden geprogrammeerd;
de te ontwikkelen website geschikt zal zijn voor implementatie op de huidige IT-infrastructuur van de klant;
de broncode van de te ontwikkelen website geen virussen, worms, trojan horses of andere schadelijke computerprogrammaroutines zal bevatten;
de te ontwikkelen website in het algemeen vrij zal zijn van gebreken en geschikt zal zijn voor het gebruik waartoe zij moet dienen, overeenkomstig het bepaalde in de offerte;
in de broncode van de website commentaarregels zullen worden voorzien die kwalitatief en kwantitatief volstaan om een normaal en zorgvuldig computerprogrammeur in staat te stellen om gebreken of fouten in de broncode te herstellen of wijzigingen aan de website aan te brengen
3.3. De aanvraag en registratie van een domeinnaam en de hosting van de website

(a) De Facto Image Building staat in voor de aanvraag van de domeinnaam op naam van de klant. De klant zal De Facto Image Building de nodige gegevens verschaffen om deze aanvraag te faciliteren.

(b) De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. De klant erkent dat De Facto Image Building geen enkele garantie kan bieden dat de gewenste domeinnaam ook werkelijk kan worden geregistreerd, zelfs indien zou blijken dat op het moment van de aanvraag de gewenste domeinnaam nog beschikbaar is.

Indien de aanvraag van de door de klant gewenste domeinnaam wordt afgewezen, om welke reden ook, zal De Facto Image Building de klant verzoeken om een alternatieve domeinnaam voor te stellen. Op de procedure tot aanvraag en registratie van deze alternatieve domeinnaam zijn de voorgaande leden van dit artikel eveneens van toepassing.

(c) De Facto Image Building staat in voor het beheer van de domeinnaam en de hosting van de website zolang de klant de hiervoor jaarlijks verschuldigde vergoeding betaalt overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 9 van deze algemene voorwaarden.

(d) De Facto Image Building werkt voor het aanbieden van haar hostingdiensten samen met meerdere gespecialiseerde hostingpartners.

Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze partners is opgenomen in de Service Level Agreements (SLA’s) van deze partners. Deze SLA’s kunnen worden aangepast of gewijzigd op initiatief van de hostingpartners. Op eerste verzoek van de klant bezorgt De Facto Image Building de klant een kopie van de laatste actuele versie van de SLA van de betrokken hostingpartner.

(e) De Facto Image Building voorziet een veilige omgeving voor de hostingdiensten die zij aanbiedt. De klant erkent echter dat dit geen garantie inhoudt met betrekking tot het spam-vrij of virus-vrij zijn van de e-mails.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. De Facto Image Building zal de verschuldigde prijs als volgt kunnen factureren:

– 30 % van de volledige prijs op het ogenblik dat de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant tot stand komt;
– 10 % van de volledige prijs bij het aflopen van de supportperiode, zoals voorzien in artikel 5 van deze algemene voorwaarden;
– de overige 60 % van de prijs, gespreid over de verschillende fasen van de opdracht, zoals gespecificeerd in de offerte

4.2. De facturen van De Facto Image Building zijn betaalbaar binnen de 30 dagen te rekenen vanaf
de factuurdatum.

Bij gebrek aan betaling van de facturen van De Facto Image Building binnen de gestelde termijnen, zal de klant van rechtswege en zonder noodzaak van enige aanmaning een rente verschuldigd zijn aan de wettelijke rentevoet van toepassing in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, B.S. 7 augustus 2002), alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 EUR.

Het laattijdig betalen van de factuur waarbij de jaarlijks verschuldigde vergoeding voor het beheer van de domeinnaam en/of de hosting van de website wordt aangerekend, heeft bovendien tot gevolg dat:

de domeinnaam niet zal worden verlengd;
de domeinnaam nog vijf (5) dagen in quarantaine beschikbaar is;
de domeinnaam na deze periode van vijf (5) dagen wordt vrijgegeven en beschikbaar wordt voor registratie door derden;
de hostingdiensten niet langer worden verstrekt
Bij een reactivering van een domeinnaam uit quarantaine wordt door De Facto Image Building aan de klant een bijkomende forfaitaire kost aangerekend ten bedrage van 150,00 EUR (excl. BTW of andere taksen).

4.3. Betwistingen en protesten dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na verzending van de
factuur kenbaar te worden gemaakt aan De Facto Image Building middels aangetekend schrijven.

Indien een factuur wordt geprotesteerd, heeft De Facto Image Building het recht om verdere prestaties op te schorten in afwachting van de definitieve beslechting van het protest, minnelijk dan wel in rechte.

De Facto Image Building zal de klant binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van een protestschrijven op de hoogte brengen van de beslissing om haar verdere prestaties op te schorten. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving zal De Facto Image Building het recht om haar verdere prestaties op te schorten hebben verbeurd.

Artikel 5. Oplevering

5.1. Het ontwerpen en ontwikkelen van de website van de klant gebeurt in verschillende fasen,zoals gespecificeerd in de offerte.

De Facto Image Building zal na beëindiging van elke fase samen met de klant Acceptatietests uitvoeren met het oog op de evaluatie en de aanvaarding van de ontwikkelde fase. De Acceptatietests zijn aanwezig op de systemen van De Facto Image Building.

De klant ontvangt een schriftelijke uitnodiging van De Facto Image Building telkens wanneer De Facto Image Building meent dat Acceptatietests kunnen worden uitgevoerd.

5.2. Bij het uitvoeren van de Acceptatietests zal de klant, hierbij ondersteund door De Facto Image Building, de ontwikkelde fase beoordelen op haar juistheid, volledigheid, samenhang en functionaliteit, zoals deze dienden te worden gerealiseerd overeenkomstig het bepaalde in de offerte.

5.3. Wanneer de Acceptatietests gebreken, fouten of problemen aan de geteste fase blootleggen, zal De Facto Image Building zich ervoor inspannen deze binnen een redelijke termijn te verhelpen en te corrigeren, en zulks steeds in overleg met de klant.

Zodra de nodige aanpassingen werden uitgevoerd, nodigt De Facto Image Building de klant opnieuw uit om Acceptatietests uit te voeren.

Deze procedure wordt herhaald tot zich bij het uitvoeren van de Acceptatietests geen gebreken, fouten of problemen meer manifesteren.

5.4. Wanneer de Acceptatietests geen gebreken, fouten of problemen aan het licht hebben gebracht, of hebben aangetoond dat eventuele gebreken, fouten of problemen werden verholpen of gecorrigeerd, is de klant gehouden de betrokken fase te aanvaarden door middel van ondertekening van het document ‘Oplevering fase X van het project X’, dat haar door De Facto Image Building wordt overgemaakt.

5.5. De Facto Image Building is uitdrukkelijk gerechtigd de aanvang van de ontwikkelingsprestaties van een volgende fase op te schorten tot de klant de reeds ontwikkelde fasen heeft aanvaard zoals bepaald in het vorige lid.

5.6. Bij de oplevering van iedere fase zal De Facto Image Building de klant de volledige technische documentatie bezorgen betreffende de opgeleverde fase.

Deze technische documentatie wordt in een dusdanige vorm ter beschikking gesteld dat het een normaal en zorgvuldig computerprogrammeur in staat moet stellen om de website zelfstandig te beheren, te onderhouden en verder te ontwikkelen.

5.7. Na de aanvaarding en oplevering van de laatste fase overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, zal De Facto Image Building de ontwikkelde website installeren op haar servers en de wachtwoorden en user-id’s overdragen aan de klant teneinde deze toegang tot de website op haar servers te verschaffen.

5.8. Vanaf de installatie van de website op de servers van De Facto Image Building voorziet De Facto Image Building een Supportperode van één maand.

Tijdens de Supportperiode zal De Facto Image Building er zich kosteloos voor inspannen om binnen een redelijke termijn de gebreken en fouten te verhelpen en de problemen te corrigeren die de klant bij het gebruik van de website zou ondervinden.

De gebreken, fouten en problemen die de klant bij het gebruik van de website ondervindt en waarvoor zij tijdens de Supportperiode de tussenkomst van De Facto Image Building verlangt, dienen aan De Facto Image Building op gedetailleerd omschreven wijze ter kennis te worden gebracht middels melding via e-mail met ontvangstbevestiging te richten aan het e-mailadres support@dfib.net/2011.

De tussenkomst van De Facto Image Building zal niet kosteloos zijn wanneer zou blijken dat de gebreken, fouten en problemen die door de klant worden aangekaart te wijten zijn aan een onoordeelkundig gebruik van de website door de klant of door een persoon waarvoor deze instaat, dan wel door een andere niet aan De Facto Image Building toe te rekenen oorzaak, of indien de gebreken, fouten en problemen bij het uitvoeren van de Acceptatietests hadden kunnen worden vastgesteld.

De verplichting tot kosteloze tussenkomst van De Facto Image Building vervalt eveneens wanneer de klant wijzigingen in de website heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, zonder hiervoor voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming van De Facto Image Building te hebben verkregen.

In voorkomende gevallen zal De Facto Image Building haar tussenkomst aan de klant kunnen aanrekenen aan haar gebruikelijke tarieven.

5.9. Na afloop van de Supportperiode zal De Facto Image Building de website ter definitieve oplevering aanbieden aan de klant middels voorlegging van het document ‘Definitieve oplevering van het project X’.

Wanneer alle tussenkomsten waartoe De Facto Image Building op basis van voorgaande bepalingen kosteloos gehouden is door haar werden uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, is de klant niet gerechtigd de definitieve oplevering te weigeren.

Binnen de week na de definitieve oplevering van de website overeenkomstig dit artikel, zal De Facto Image Building aan de klant een kopie van de website, inclusief de broncode, verschaffen op een door de klant voorafgaandelijk aan te geven medium (zoals bv. cd-rom).

5.10. Vanaf de definitieve oplevering van het project is De Facto Image Building niet meer gehouden welke technische aanpassingen ook aan de website uit te voeren. Wanneer de klant toch nog beroep wenst te doen op De Facto Image Building, dient zij een nieuwe overeenkomst aan te gaan met De Facto Image Building.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten worden begrepen: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van doch niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

6.2. De Facto Image Building behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten die tijdens de ontwikkeling van het project en al haar onderdelen zouden zijn ontstaan.

6.3. De Facto Image Building doet evenwel uitdrukkelijk afstand van alle aan haar toekomende persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de opgeleverde website. Voor zover De Facto Image Building niet zelf de auteur van de website zou zijn, doet zij namens de werkelijke auteur afstand van deze persoonlijkheidsrechten. De Facto Image Building verzekert de klant dat zij hiertoe gevolmachtigd is door de auteur.

6.4. De Facto Image Building verleent de klant tevens een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de ontwikkeling van de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd doch die door De Facto Image Building van een online dienst werden gehaald waarop foto’s en illustraties ter beschikking worden gesteld, al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en illustraties verkrijgt afhankelijk van de voorwaarden die door deze online dienst worden bepaald. De klant erkent dat De Facto Image Building in dit verband geen enkele garantie verstrekt.

6.5. De overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten zoals bepaald in dit artikel geschiedt slechts zodra de volledige prijs is betaald, inclusief gebeurlijk verschuldigde intresten, schadevergoedingen en bijkomende kosten.

Het risico van de eigenaar is evenwel reeds vanaf de definitieve oplevering ten laste van de klant.

6.6. De klant erkent dat het concept zelf van de website, met name de opbouw van de schermen, de hoofdnavigatie, etc., niet kan worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht zodat een gelijkaardige opbouw kan worden teruggevonden bij andere websites.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Vrijwaring

7.1. De Facto Image Building kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor door de Klant geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen die De Facto Image Building onder de offerte en deze algemene voorwaarden is aangegaan.

De aansprakelijkheid van De Facto Image Building blijft in alle gevallen beperkt tot de prijs die de klant voor de prestaties van De Facto Image Building heeft betaald, zoals bepaald in de offerte.

De Facto Image Building is evenwel nooit aansprakelijk voor:

indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst en verlies van verwachte omzet geleden door de klant en door derden;
schade die ontstaan is door de vertraging of verhindering van de levering van de prestaties indien deze vertraging of verhindering te wijten is aan een sociaal conflict, toeval of overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorzienbare gebeurtenis die door De Facto Image Building niet kon worden vermeden of opgelost. Deze mag niet ontstaan zijn door een fout of een nalatigheid en moet van die aard zijn dat het de uitvoering van de contractuele verplichtingen van De Facto Image Building onmogelijk maakt.

De Facto Image Building is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel, verlies van gegevens of enige andere schade van de klant, wanneer deze schade:

te wijten is aan informatie die door De Facto Image Building aan de klant werd verstrekt en die betrekking heeft op elementen die buiten het strikte toepassingsgebied van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant valt;
werd veroorzaakt door het niet naleven van de klant van de instructies, richtlijnen en andere directieven en gebruiksaanwijzingen die haar door De Facto Image Building ter beschikking werden gesteld met betrekking tot de ontwikkelde website.
7.2. De Facto Image Building is niet aansprakelijk voor het uitvallen, disfunctioneren of de tijdelijke onbeschikbaarheid van haar servers, hosting- en e-maildiensten of beveiligingssystemen ten gevolge van om het even welke reden, met inbegrip van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Zij is evenmin aansprakelijk voor het verlies van data of welkdanige schade ook die dientengevolge wordt geleden door de klant of door derden. De klant zal De Facto Image Building desgevallend vrijwaren voor de aanspraken die in dit verband lastens De Facto Image Building worden gesteld.

De Facto Image Building is evenmin aansprakelijk voor welke schade ook indien, in de gevallen vermeld in voorgaande alinea, de op een door De Facto Image Building of via haar servers gehoste website uitgebate webshop (‘e-commerce’) gedurende een bepaalde periode onbereikbaar is voor het publiek.

De klant erkent bovenstaande principes en verbindt er zich dienvolgens toe zelf aangepaste programma’s, systemen of mechanismen te installeren voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van de gegevens die zich op de website bevinden.

7.3. De klant is als enige verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen die nodig zijn voor de door De Facto Image Building te verrichten prestaties. De klant zal De Facto Image Building dan ook vrijwaren voor alle aanspraken waarmee zij ten gevolge van de onjuistheid, onvolledigheid, inconsistentie of het onrechtmatig karakter van deze gegevens en/of materialen zou worden geconfronteerd.

De Facto Image Building is niet aansprakelijk voor welke schade ook die de klant zou lijden ingevolge de inoperationaliteit, het uitvallen of disfunctioneren of de tijdelijke onbeschikbaarheid van een door haar ontwikkelde website, wanneer deze problemen worden veroorzaakt door een gebrek, van welke aard ook, in het bestaande concept dat door de klant aan De Facto Image Building werd aangeleverd en waarop De Facto Image Building diende verder te bouwen. De klant erkent uitdrukkelijk in dergelijk geval ten aanzien van De Facto Image Building zelf de volledige technische, economische, financiële en juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te dragen.

De Facto Image Building is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die vermeld worden op de door De Facto Image Building ontwikkelde website. Dit principe geldt zowel voor de informatie die door De Facto Image Building zelf op de website werd geplaatst als voor de informatie die door de klant of de gebruikers van de website op de website werd geplaatst.

De klant vrijwaart De Facto Image Building voor alle aanspraken van derden waarmee zij zou worden geconfronteerd en die verband houden met schade die is ontstaan door het onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de door De Facto Image Building ontwikkelde website.

De klant vrijwaart De Facto Image Building voor elke schadeclaim van derden die betrekking heeft op het voorwerp van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant, de ontwikkelde website en het gebruik dat de klant hiervan maakt, ook na beëindiging van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant.

De klant vrijwaart De Facto Image Building in het algemeen voor alle gebeurlijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant schade zouden lijden die aan de klant toerekenbaar is overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant.

7.4. De klant mag geen processen of handelingen toepassen op de website waarvan zij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit De Facto Image Building of de klanten van De Facto Image Building hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de door De Facto Image Building ontwikkelde website, onder meer doch niet exclusief met betrekking tot de vertrouwelijkheid en het gebruik van haar toegangscodes, e-mailadressen, enzovoort.

Het is de klant uitdrukkelijk verboden om illegale software, auteursrechtelijk beschermd materiaal of seksueel getinte, haatdragende, vulgaire, racistische of discriminerende inhoud die verboden wordt door het Belgisch of het internationaal recht te verdelen, beschikbaar te stellen of aan te bieden via de hostingdienst die door De Facto Image Building wordt aangeboden.

Het is de klant eveneens verboden massa-e-mail en spam-e-mails te verzenden via een server van De Facto Image Building of via een e-mailadres dat wordt beheerd via een server van De Facto Image Building.

De klant mag de servers van De Facto Image Building evenmin gebruiken voor het verspreiden van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden, waaronder virussen, trojan horses of programmeercode met als doel gegevens te wissen, te beschadigen of te vernietigen.

Evenmin mag de klant via de servers van De Facto Image Building denial-of-service-attacks of DoS attacks lanceren op andere servers, noch software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben.

Indien De Facto Image Building een klacht ontvangt omtrent één van de in dit artikel omschreven handelingen, zal zij bij vaststelling van een inbreuk de klant hiervan schriftelijk verwittigen en overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

de dienstverlening naar de klant toe stopzetten voor onbepaalde tijd;
de dienstverlening naar de klant definitief beëindigen;
de betrokken inhoud verwijderen;
alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik
De klant zal De Facto Image Building bovendien vrijwaren voor alle schade die laatstgenoemde zou lijden ingevolge de aan de klant toerekenbare inbreuken op dit artikel.

7.5. Wanneer de klant meent dat de aansprakelijkheid van De Facto Image Building in het gedrang komt en zij zich hierop wenst te beroepen, dient zij De Facto Image Building hieromtrent bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen binnen de acht (8) dagen nadat zij kennis krijgt of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het feit waarop zij zich beroept om de aansprakelijkheid van De Facto Image Building op te werpen.

Indien de klant De Facto Image Building niet binnen deze termijn in kennis stelt van haar voornemen om de aansprakelijkheid van De Facto Image Building op te werpen, verliest de klant dit recht volledig en zal het zich niet meer rechtsgeldig kunnen beroepen op de gebeurlijke aansprakelijkheid van De Facto Image Building.

Artikel 8. Duur en uitvoeringstermijn van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant

8.1. De overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant vangt aan op het ogenblik dat De Facto Image Building van de klant een ongewijzigd en voor akkoord ondertekend exemplaar ontvangt van de offerte en van deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. Het luik van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant dat het ontwerpen en ontwikkelen van een website betreft, neemt evenwel een definitief en volledig einde op het ogenblik van de definitieve oplevering van de website overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

8.2. De Facto Image Building spant zich ervoor in om de tussen partijen overeengekomen uitvoeringstermijn, zoals bepaald in de offerte, te respecteren.

De opgegeven uitvoeringstermijn wordt evenwel louter bij wijze van inlichting verstrekt en bindt De Facto Image Building niet.

Indien de uitvoeringstermijn niet zou kunnen worden gehaald, om welke reden ook, zal De Facto Image Building de klant hiervan onverwijld in kennis stellen middels aangetekend schrijven. De Facto Image Building zal hierbij een bijkomende uitvoeringstermijn voorleggen, zonder dat de klant daaraan enig recht zou kunnen ontlenen tot het bekomen van een schadevergoeding, het nastreven van de ontbinding van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant of het eisen van de nakoming van de initiële uitvoeringstermijn.

Wanneer De Facto Image Building overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant gebruik maakt van haar recht om de (verdere) uitvoering van haar prestaties op te schorten, wordt de overeengekomen uitvoeringstermijn in elk geval van rechtswege verlengd met de duur van de opschortingsperiode, zonder dat zulks een kennisgeving van De Facto Image Building vergt.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant

9.1. Iedere partij kan de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant voortijdig en eenzijdig beëindigen wanneer zij van oordeel is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de offerte en deze algemene voorwaarden.

Dergelijke voortijdige beëindiging van de overeenkomst dient bij gemotiveerd aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de opgezegde partij.

9.2. Wanneer een partij het luik van de overeenkomst dat de hosting van de website en/of de registratie van de domeinnaam betreft wenst op te zeggen, kan zij dit doen door de andere partij hiervan in kennis te stellen middels aangetekend schrijven uiterlijk één maand voor de jaarlijkse vervaldag van deze diensten.

Bij laattijdige opzeg is de klant de volledige vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd en is De Facto Image Building gehouden de dienst een volledig jaar te garanderen, overeenkomstig de bepalingen van de offerte en deze algemene voorwaarden.

9.3. Beide partijen zijn gerechtigd de uitvoering van hun verbintenissen onder de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst tussen De Facto Image Building en de klant onmiddellijk en van rechtswege te ontbinden ten laste van de andere partij, indien deze laatste in gebreke blijft één of meerdere van haar verbintenissen onder de overeenkomst te honoreren en voor zover deze partij binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling geen correctieve maatregelen heeft genomen.

Ook wanneer één der partijen wordt geconfronteerd met een insolventiesituatie van de andere partij (gerechtelijke reorganisatie of faillissement), of met de opschorting van de bedrijfsactiviteiten van de andere partij, is zij gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te ontbinden ten laste van de andere partij.

De Facto Image Building is ten slotte gerechtigd de overeenkomst of een deel daarvan onmiddellijk en van rechtswege te beëindigen lastens de klant in de gevallen die worden opgesomd in artikel

7.4. van deze algemene voorwaarden.

De partij die zich beroept op de bepalingen van deze paragraaf om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, dient de andere partij hiervan in kennis te stellen middels aangetekend schrijven en met de uitdrukkelijke vermelding van de datum van beëindiging.

9.4. In geval van beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze en om welke reden ook, zal de klant gehouden zijn de door De Facto Image Building reeds gepresteerde diensten te betalen, waarbij het betaalde voorschot in ieder geval verworven blijft door De Facto Image Building.

In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst door De Facto Image Building, is de klant niet gerechtigd op enige schadevergoeding. De Facto Image Building verstrekt de klant wel alle data, gegevens, informatie, broncodes en technische documentatie betreffende de prestaties die werden uitgevoerd tot het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, zodat de klant in staat is om de (deels) ontwikkelde website zelfstandig te beheren, te onderhouden en verder te ontwikkelen.

Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd ingevolge een voortijdige beëindiging door de klant of ingevolge een ontbinding lastens de klant, zal De Facto Image Building bijkomend gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30 % van het bedrag waarop zij nog recht had gehad in geval van een volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht om haar werkelijke schade te bewijzen.

Artikel 10. Privacy Policy

Graag verwijzen we naar onze vernieuwde privacy policy.

Artikel 11. Cookie Policy

Graag verwijzen we naar de vernieuwde cookie policy.

Artikel 12. Varia

11.1. Alle kennisgevingen of mededelingen die partijen in het kader van hun samenwerking en overeenkomst aan elkaar doen, kunnen rechtsgeldig gebeuren door middel van een e-mailbericht met ontvangstbevestiging of een faxbericht ter attentie van door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aan te wijzen contactpersonen, tenzij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen en een welbepaalde communicatiewijze voorschrijven.

Kennisgevingen en mededelingen per brief (al dan niet aangetekend) gebeuren op de maatschappelijke zetel of het domicilieadres van de partijen.

11.2. De klant aanvaardt dat De Facto Image Building te allen tijde naar de aan haar geleverde diensten kan verwijzen voor promotiedoeleinden en als referentie en dat hierbij de identiteitsgegevens van de klant kunnen worden vrijgegeven.

11.3. Geen enkele partij kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit de offerte of deze algemene voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere partij, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.

11.4. Indien een partij bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

11.5. Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens de offerte of deze algemene voorwaarden aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van de offerte en de algemene voorwaarden. In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met elkaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis.

11.6. De offerte en deze algemene voorwaarden bevatten de volledige weergave van de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot het voorwerp van hun overeenkomst en zij vervangen alle vroegere brieven, verklaringen, waarborgen of overeenkomsten betreffende het voorwerp van de betrokken overeenkomst, dewelke overigens alleen kan worden gewijzigd bij een schriftelijke en door alle partijen getekende overeenkomst, met uitzondering van het gestelde in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

De rechtsverhouding tussen De Facto Image Building en de klant wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen de exclusieve en uitsluitende bevoegdheid hebben betreffende enig geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit hun overeenkomst.